Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden YAM-coaching&begeleiding

Algemeen

YAM-coaching is opgericht door Marilyn Peeters (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71528881.

YAM-coaching richt zich op het coachen en/of begeleiden van jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd vanaf 14 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede indien wenselijk opvoedingsondersteuning.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, afspraken en overeenkomsten van en met YAM-coaching en ook alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Op alle overeenkomsten tussen de ouders/verzorgers en/of jeugdige en YAM-coaching, is het Nederlands recht van toepassing.

Coaching en begeleiding van jongeren tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching en begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. YAM-coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Gegevens van en informatie over jongeren tot 16 jaar mogen rechtmatig met ouders gedeeld worden. Tussen 12 – 16 jaar beslissen kinderen en ouders samen over de vorm. Bij jongeren tussen 16 – 18 jaar is toestemming van hen nodig om ouders te informeren over de voortgang van het traject.

Vertrouwelijkheid

Vanuit de AVG d.d. 25 mei 2018 heeft YAM-coaching een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. Zie hiervoor de privacyverklaring op www.YAMcoaching.nl

YAM-coaching&begeleiding is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de jongere, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de jongere in gevaar brengen, dan zal dit wel worden besproken met derden. Dit wordt echter altijd ook eerst met de jongere en/of ouders besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Digitale gegevens zijn beveiligd via een wachtwoord. Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de jongere of ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven

De tarieven zijn op te vragen bij YAM-coaching. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

In beginsel staan de kosten voor de coaching en begeleiding vanuit YAM-coaching vast.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt aan het einde van de maand achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Client en/of ouders verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van YAM-coaching.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt YAM-coaching een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is YAM-coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is overgemaakt, is YAM-coaching, genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is YAM-coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Het advies van YAM-coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. YAM-coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door YAM-coaching tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van YAM-coaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van YAM-coaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten wordt aangeraden altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Observatie en verslag

Op verzoek van de jongere en/of ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door YAM-coaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.YAMcoaching.nl

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF

%d bloggers liken dit:

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Ik gebruik op mijn website verschillende cookies om de surfervaring zo prettig mogelijk te maken voor jou en mij. Hierbij zitten ook cookies die u online gedrag kunnen volgen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Voor meer informatie raadpleeg mijn privacy verklaring. mvg Marilyn

Sluiten